Партнерство Поруч з Німеччиною

ГО «ВГО «Поруч» є партнером Північнонімецького штабу допомоги Україні. Українська громада на півночі Німеччини організувалася, щоб підтримати Україну та наших співвітчизників. Місія штабу — забезпечити надійний тил воїнам, які воюють за свободу нашої Батьківщини. Штаб координує свої сили в таких напрямах: інформаційна робота та пресцентр; гуманітарна допомога; збір коштів і речей; організація демонстрацій і приймання біженців; медична допомога.
Своєю чергою, «Поруч» як представник штабу в співпраці з Координаційним офісом Німеччини передав медикаменти та обладнання адресно згідно заявок для госпіталів, лікарень, Національній академії наук України.
Координаційний центр (German Food Bridge) підтримує підприємства харчової промисловості, а також інші організації, які хочуть зробити свій внесок у забезпечення населення України продовольчою допомогою. Координаційний центр входить до заходів проєкту двосторонньої
співпраці Agritrade Ukraine Федерального міністерства продовольства та сільського господарства (BMEL).
Координаційний офіс координує офіційні запити з України з пропозиціями пожертв від харчової промисловості Німеччини. Мета — швидко, відповідно до потреб і адресно надати продовольчу допомогу Україні. Координаційний центр перебуває в тісному контакті з відповідними державними органами та неурядовими організаціями в Україні, орієнтується на конкретні потреби на місці та повідомляє про них зацікавленим компаніям у Німеччині. Він також відповідає за координацію з пунктами зберігання та перевантаження («хабами») у Польщі.
ПОРУЧ продовжує розвивати співпрацю з німецькими не урядовими організаціями.
Ми співпрацюємо з асоціацією медиків України в Німечинні, за що їм щиро вдячні!
https://www.bmel.de/…/internationales/ukraine-hilfe.html

Також за час цієї співпраці було отримано й передано нашим захисникам чималу кількість предметів амуніції, одягу, взуття, бронежилети, аптечки, каремати та інший інвентар — і все якнайліпшої якості!

______________

NGO “Poruch” NGO is a partner of the North German Headquarters for Aid to Ukraine. The Ukrainian community in the north of Germany supported Ukraine and our citizens. The headquarters’ mission is to provide a reliable rear for soldiers fighting for the freedom of our Motherland. The headquarters coordinates its forces in the following areas:
Information work and the press center
Humanitarian help
Collection of funds and things
Organization of demonstrations and reception of refugees
Aid


In turn, Poruch, as a headquarters representative in cooperation with the Coordination Office of Germany, delivered medicines and equipment addressed to hospitals, hospitals, and the National Academy of Sciences of Ukraine in accordance with applications.

The coordination center (German Food Bridge) supports food industry enterprises and other organizations that want to contribute to providing the population of Ukraine with food aid. Coordination
the center is included in the activities of the bilateral project cooperation Agritrade Ukraine of the Federal Ministry of Food and Agriculture (BMEL).

The coordination office coordinates official requests from Ukraine with offers of donations from the German food industry. The goal is to provide food aid to Ukraine quickly, in accordance with needs, and a tailored manner. The coordination center is in close contact with the relevant government bodies and non-governmental organizations in Ukraine, focuses on specific needs on the ground and communicates them to interested companies in Germany. It is also responsible for coordination with storage and transshipment points (“hubs”) in Poland.

PORUCH continues to develop cooperation with German non-governmental organizations.
We cooperate with the association of doctors of Ukraine in Germany, for which we are sincerely grateful!
https://www.bmel.de/…/internationales/ukraine-hilfe.html

Also, during this cooperation, many items of ammunition, clothes, shoes, body armor, first aid kits, mats, and other equipment were received and delivered to our defenders – and all of the best quality!