Erasmus+ у Литві

Erasmus+ у Литві

Ще один чудовий проєкт за підтримки Erasmus+ пройшов у Литві з 13 по 22 серпня. Проєкт “Social Action Solution” зачіпає тему соціального бізнесу та відкриває очі на ті речі, про які більшість людей навіть не замислювалися або просто не знали. 

Перший день проєкту розпочався із цікавого енерджайзера, який допоміг нам запам’ятати імена кожного учасника.  Цей енерджайзер полягає в тому, що всі учасники вишикуються в коло та за годинниковою стрілкою учасник називає своє ім’я і показує будь-який рух, який захоче.  Наступний учасник повинен повторити ім’я та рух попереднього учасника, після чого говорить своє ім’я та показує свій рух — і так кожен учасник до останнього має повторити ім’я та рух кожного.  Після того, як усі запам’ятали імена одне одного, ми перейшли до виконання наступного енерджайзера, що позбавив учасників страху тактильного контакту.  Називається енерджайзер “Зроби свою піцу”: учасники встають у коло та повертаються спиною один до одного, щоб “почухати спинку” різними рухами.  Після енерджайзерів нас поділили на 4 команди по 5 осіб і попросили придумати назви для своїх команд.  Вечір нам виділили під вільний час, щоб ми відпочили. 

Новий день — нові можливості.  Тому на другий день нам пояснювали різницю між звичайним і соціальним бізнесом.  Адже соціальний бізнес — це коли ти вже не зацікавлений у прибутку для особистих цілей; усе, що ти хочеш зробити, то це допомогти людям.  Як приклад, не всі компанії хочуть брати на роботу людей з обмеженими можливостями, тому їм дуже важко працевлаштуватися. Тож можна зробити ресторан, де ці люди можуть працювати і їм будуть раді.  Також можна піти іншим шляхом і віддавати більшу частину прибутку до благодійних фондів. Після того, як ми розібралися, що таке соціальний бізнес, ми приступили до роботи в наших національних командах.  Нам треба було знайти інформацію та розповісти про соціальні бізнеси в наших країнах. Після завдань нас знову чекав час розваги — купання на озері, адже була дуже спекотна погода. 

Наступного дня ми серйозно досліджували, що робить підприємця успішним підприємцем.  Щоб відповісти на це запитання, кожен учасник отримав папір формату А4 із заготівлею портрета людини — на цьому папірці можна було намалювати свою версію успішного підприємця і записати риси його характеру. Через деякий час кожен учасник показав свою версію портрета й розказав, які риси характеру він вважає головними в успішному підприємці.  Після цього ми приступили до роботи в команді. Кожній команді дали “божевільну ідею” бізнесу, і за нею треба було придумати бізнес-план, як продати свій власний продукт. 

На четвертий день ми поїхали в “Renavas Mansion”, і нам провели там екскурсію. Маєток був дуже гарний, як і історія людей, що проживали в ньому.  Після цього всі команди вирушили через недобудований міст, щоб прогулятися парком і побачити там найстаріше дерево в Литві.  Після повернення на місце, де проходив проєкт, усі команди почали розробляти маркетинговий план їхнього бізнесу.  Кожній команді треба було зрозуміти сильні та слабкі сторони бізнесу; крім цього, треба було довести, чим ваш бізнес кращий, ніж у конкурентів.  Після написання маркетингового плану кожна команда презентувала цей план.  Наступні дні ми були зайняті завданнями з нашого власного бізнесу від вигадування бізнес-ідеї до зняття рекламного ролика.  Це досить довгі за часом процеси, тому три дні всі були зайняті створенням свого бізнесу “на папері”. 

Сьомий день розпочався з презентацій соціальних бізнесів, які ми так довго створювали.  Одна з команд презентувала таку дуже цікаву ідею соціального бізнесу. Людям із судимістю майже неможливо влаштуватися на якусь роботу, оскільки зазвичай роботодавці мають певні упередження щодо таких людей, нехай це могли бути й не серйозні злочини. Тому суть одного із соціальних бізнесів полягала в наданні другого шансу людям, які були позбавлені волі через нетяжкі злочини. Пропонувалося, наприклад, для початку залучити їх до роботи охоронцем — така робота могла б стати своєрідним трампліном, щоб надалі можна було влаштуватися в інші компанії й так поступово відновлювати життя. Увечері цього ж дня відбулася незабутня культурна ніч. Усі, хто брав участь у проєкті, презентували в національних групах їхню країну — від культури та стереотипів до традиційних страв цієї країни. 

Наступного дня з ранку до вечора проходили екскурсії в трьох різних містах.  Ми відвідали кілька незвичайних церковних будівель, які мають два поверхи, маєток з дуже великим парком, і найцікавіше, що було за цей день, це музей Холодної війни.  Ми відвідали військову базу СРСР, яка колись була дуже засекречена, оскільки на території цієї бази розміщувалося 4 ракетні шахти, а в них — 4 ядерні ракети.  Екскурсія проходила всередині бункера, де було багато інформації на стінах, десь у вигляді тексту, а десь — відео.  Наприклад, в одній із кімнат демонстрували відео з наслідками від вибуху ядерної зброї, а в іншій — ліки для захисту від радіації. 

Я дуже радий, що в мене була можливість відвідати цей проєкт, дізнатися більше про бізнеси та, звичайно, найголовніше, — це познайомитися з людьми й обмінятися знаннями одне з одним.

_________________________________________

Another great project supported by Erasmus+ took place in Lithuania from August 13 to 22.  The project “Social Action Solution” touches on the topic of social business and opens eyes to those things that most people did not even think about or simply did not know.

 The first day of the project started with an interesting energizer that helped us remember the names of each participant.  This energizer is that all participants line up in a circle and clockwise, the participant calls his name and shows any movement he wants. The next participant must repeat the name and movement of the preceding participant, after which he says his name and shows his movement, and so the last one must repeat the name and movement of everyone.  After each participant remembered each other’s name, we moved on to performing the next energizer, which relieved participants of their fear of tactile contact.  The “Make Your Own Pizza” energizer: participants stand in a circle with their backs to each other, and “scratch” their backs in various motions.  After the energizers, we were divided into 4 teams of 5 and asked to come up with names for their teams.  The evening was set aside for free time for us to rest.

 New day, new opportunities.  Therefore, on the second day, they explained to us the difference between ordinary and social business. After all, social business is when you are no longer interested in profit for personal purposes, all you want to do is help people. As an example, not all companies want to accommodate people with disabilities and it is very difficult for them to get a job. So it’s possible to make a restaurant where these people can work and they will be glad. You can also go the other way and give most of the profit to charitable foundations. After we understood what social business is, we started working in our national teams. We had to find and tell about social businesses in our country.  Then we went to the lake to swim, because the weather was very hot.

 The next day we seriously explored what makes an entrepreneur a successful entrepreneur. To answer this question, each participant received a paper of A4 format with a blank portrait of a person, on this paper they could draw their version of a successful entrepreneur and write character traits. After some time, each participant showed what his person looks like and what character traits he considers the most important in a successful entrepreneur.  After that, we started working as a team.  Each team was given a crazy business idea: they had to come up with a business plan to sell their own product.

On the fourth day, we went to “Renavas Mansion” and were given a tour there. The estate was very beautiful, as well as the history of the people who lived in it.  After that, all the teams went across the unfinished bridge to walk through the park and see the oldest tree in Lithuania.  After arriving at the venue where the project was taking place, all teams worked on developing a marketing plan for their business. Each team had to understand the strengths and weaknesses of the business, in addition, it was necessary to understand what made your business better than the competitors’ one.  After writing the marketing plan, each team presented the plan. The following days we were busy with tasks of our own business. From coming up with a business idea to shooting a commercial.  These are rather long processes, so for three days everyone was busy creating their business on paper.

 The seventh day started with presentations of social businesses that we have been creating for so long. One of the teams presented the following social business idea. It is almost impossible for people with a criminal record to get a job, because the person who hires them is not interested in people who have been in prison, even if it was not a serious crime. Therefore, the essence of one of the social businesses was to give a second chance to people who were in prison with frivolous articles.  It was suggested putting them in the security work, so that they can then get a job in other companies and thus gradually restore their lives. In the evening of the same day, a cultural night was held, all people participating in the project presented their country in national groups: from the presentation of culture and stereotypes to food from this country.

 The next day, from morning to evening, there were excursions in three different cities. We visited several unusual churches that have two floors, an estate with a very large park and the most interesting thing that happened that day was the Cold War Museum. We visited a military base of the USSR, which was once highly classified, because there were 4 missile mines on the territory of this base, and 4 nuclear missiles were located in these missile mines. The tour took place inside the bunker.  Inside the bunker, there was a lot of information on the walls, some in the form of text and some in the form of video. For example, in one of the rooms there was a video of the consequences of a nuclear explosion, and in another room there was medicine for radiation protection. 

I am very glad that I had the opportunity to visit this project and learn more about businesses. Of course, the most important thing for me is to meet people and exchange knowledge with each other.