Катерина Ілікчієва

 к.ю.н., радниця з рівних можливостей, різноманіття та інклюзії, доцентка кафедри конституційного та кримінального права ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, адвокатка, голова ГО “Еволюція успіху”, експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Більше 20 років досвіду роботи у юридичній сфері, понад 15 років досвіду наукової роботи у сфері гендерного насильства, домашнього насильства, інших гендерних проблем, понад 10 років роботи лектором в університетах та 4 роки роботи в проектах, фінансованих ООН Жінки в Україні, ПРООН в Україні, GIP Justice International Cooperation та ін. Глибокий досвід аналізу законодавчих актів та складання звітів, написання статей, розробки правових та недискримінаційних рекомендацій. Чималий досвід управління проектами, керівництва командою, фасилітації різних аудиторій.
Kateryna Ilikchiieva
PhD in Law, Advisor on equal opportunities, diversity and inclusion, Associate professor at Kyiv National University named after Vadym Hetman, Attorney-in-law, Head of NGO “Evolution of success”, Expert of The National Agency for Higher Education Quality Assurance.
Over 20 years in the legal sphere, over 15 years of researcher experience in the field of gender-based violence, domestic violence, other gender issues, over 10 years of work as a lector in universities and 4 years work in projects funded by UN Women in Ukraine, UNDP in Ukraine, GIP Justice International Cooperation, and others. In-depth experience in analyses of legal acts and drafting reports, writing articles and developing legal and non-discrimination recommendations. Considerable experience in project management, team leading, and facilitating different audiences.