“Поруч” – волонтерство під час війни

“Поруч” – волонтерство під час війни

Протягом останнього тижня «Поруч» продовжував свою волонтерську діяльність як в Україні, так і за її межами, а саме:Забезпечили збір і доправлення гуманітарної допомоги мешканцям міста Миколаєва. Надаємо допомогу з оформлення статусу біженців 42 особам з інвалідністю, що прибули нещодавно з Харкова до шведського міста Мальмо. За підтримки наших шведських колег-волонтерів доправили їх до місцевих служб для реєстрації, супроводжували кожну людину протягом цього не легкого для них процесу — від спілкування незнайомою їм мовою до заповнення всіх потрібних формулярів.

Також наші друзі Лена Андерсон (Lena Andersson) і Петер Нільсон (Peter Nilsson) домовилися щодо проведення хірургічних операцій у Мальмо п’ятьом нашим співвітчизникам, які їх потребують.

Крім того, людей з інвалідністю з інших українських міст евакуювали до Будапешта. Наша волонтерка Олена Євсеєва вирушила у Францію, щоб стати там амбасадоркою миру від молоді «Поруч» у рамках програми «Еразмус+». Спілкуючись із молоддю багатьох країн світу, Олена як очевидець розповідає ровесникам про те, що тепер відбувається в нашій країні; глибше знайомить з її устроєм, традиціями, позицією та боротьбою, прагненнями й сподіваннями її юних громадян, тим самим роблячи голос України потужнішим і ще вагомішим у всьому світі. На постійній основі продовжуємо проводити стратегічні комунікації з консультантами парламентів різних держав, а всередині рідної країни регулярно взаємодіємо з нашими давніми партнерами.

Наша організація сприяла забезпеченню ліками шпиталів, а також надала допомогу задля поліпшення захисту наших воїнів у їхній боротьбі із загарбником. Психологи — волонтери «Поруч» продовжують роботу в Київському метро, надаючи психологічну підтримку всім людям, що там переховуються під час сигналу повітряної тривоги. Тож, робота кипить! Прилучайтеся, не опускайте руки навіть у найтемніші часи та завжди пам’ятайте: кожен з нас сьогодні — маленька крапелька в океані добрих справ, і тільки об’єднавши наші зусилля, ми створюємо широкий стрімкий і неспинний потік, що впевнено наближує нашу країну до миру та перемоги!

During the last week NGO “Poruch” continued the volunteer activity both in Ukraine, and abroad, namely: We provided collection and delivery of humanitarian aid to inhabitants of Mykolaiv. We provide assistance in obtaining refugee status to 42 people with disabilities who recently arrived from Kharkiv to the Swedish city of Malmo. With the support of our Swedish volunteer colleagues, they were taken to local registration offices, accompanying everyone during this difficult process, from speaking a language they did not know to filling out all the necessary forms. Our friends Lena Andersson and Peter Nilsson have agreed to perform surgeries on five of our compatriots who need them in Malmo. In addition, people with disabilities were evacuated from other Ukrainian cities to Budapest. Our volunteer Olena Yevseyeva went to France to become an ambassador of peace from the youth of NGO “Poruch” within the “Erasmus +” program. Communicating with young people from many countries around the world, Elena as an eyewitness tells her peers about what is happening in our country; acquaints in depth with its structure, traditions, position and struggle, aspirations and hopes of its young citizens, thus making the voice of Ukraine stronger and more important in the world. On a regular basis, we continue to conduct strategic communications with consultants of the parliaments of various countries, and within our home country we regularly interact with our longtime partners. Our organization has helped provide medicines to hospitals, as well as to improve the protection of our soldiers in their fight against the invader. Psychologists, volunteers NGO “Poruch”, continue to work in the Kyiv metro, providing psychological support to all people who are hiding there during the air raid alarm. So, the work is in full swing! Join us, do not give up even in the darkest times and always remember: each of us today is a small drop in the ocean of good deeds, and only by uniting our efforts, we create a wide rapid and unstoppable flow that confidently brings our country closer to peace and victory!