Назва проєкту: «Надання можливостей молоді для забезпечення примирення суспільства: сприяння взаєморозумінню та ненасильницькому спілкуванню» серед закладів загальної середньої освіти Волинської, Донецької, Кіровоградської, Луганської, Тернопільської, Черкаської областей.

Проєкт спрямований як на сприяння розбудови миру / пом’якшення наслідків нинішнього конфлікту, так і на запобігання нових потенційних конфліктів. З одного боку, учням і вчителям показується конкретний вихід із ситуації насильства в школах, що часто спричиняється травмами молодих людей з окупованих територій, і вони матимуть можливість самостійно мирно вирішувати конфлікти. З іншого боку, заходи проєкту в цілому сприяють розвитку культури мирного врегулювання конфліктів / співпраці, щоб внести вклад в зниження нинішньої схильності до насильства, особливо серед молодого покоління, і зміцнити здатність українського суспільства жити в мирі в довгостроковій перспективі.

Мета проекту – сприяти школам у розвитку миробудування та медіації шляхом поширення культури мирного вирішення конфліктів у дітей та молоді.

Цільова аудиторія

Дирекція та вчителі; учні віком 14-16 років; батьки; організації громадянського суспільства.

 

Заплановані заходи:

 • На проєктний рік будуть відібрані 8 миротворчих шкіл (1 школа на область або 2 школи у Херсонській області), де будуть організовані хаби миру з метою створення дружнього до дітей простору, який буде дієвим до завершення проєкту та буде підтримкою для молоді у проведенні заходів для попередження насильства. Для цього у кожній школі миру будуть облаштовані загалом 16 дружніх для дітей просторів (1 на школу) для проведення подальших тематично схожих тренінгів для тренування життєстійкості та розбудови миру (створені за підтримки місцевих та міжнародних організацій);
 • Протягом проєктного року у кожній школі миру проводяться 2 дводенні тренінги з питань миру для учнів на теми 1) Трансформація конфлікту та медіація та 2) соціальна цілісність (інтеграція та інклюзія, ненасильницька комунікація, права дітей) за підтримки існуючих соціальних центрів, за допомогою яких надається підтримка близько 800 дітям та молоді. Представники громадянського суспільства виступають в ролі тренерів, діючим соціальним центрам надається підтримка для розвитку;
 • За проєктний рік у кожній школі миру проводяться 2 дводенні воркшопи для вчителів, включаючи керівництво школи, на теми: 1) Трансформація конфлікту та медіація (ненасильницьке розв’язання конфліктів, медіація в школах, включаючи методичні тренінги за інтерактивними, орієнтованими на дітей навчальними методами ) та 2) Соціальна єдність (інтеграція та інклюзія, мобінг, права дітей). Воркшопи проводяться для близько 800 вчителів та керівників шкіл миру та вчителів та керівників інших шкіл відповідних областей у співвідношенні 2:1.
 • 1 спільний 6-денний табір на проєктний рік, в якому братимуть участь по 10 школярів із усіх 7 проєктних областей, проводитиметься в одній проєктній області, організований школами миру на базі креативного конкурсу на тему розбудова миру (постери, відео): молодь спілкується зі своїми однолітками, обмінюється ідеями і досвідом щодо культурної, соціальної і географічної різноманітності України. Це допомагає зрозуміти позицію іншої сторони (найважливіша передумова врегулювання конфліктів відповідно до принципів медіації). Крім того, це допомагає зменшити упередження і розвинути почуття єдності – важливу передумову здатності суспільства до досягнення миру.
 • На проєктний рік та проєктну область – по 1 регіональній зустрічі в інтерактивному дискусійному форматі (відкриті дискусії круглого столу, подіумна дискусія) для вчителів, місцевих громадських організацій та представників місцевої влади/ дитячих та сімейних служб (по 40 учасників на кожну із 14 регіональних зустрічей) на теми ненасильницького вирішення конфліктів, медіації, мобінгу за участі експертів та вчителів, що пройшли відповідне навчання в тренінгах.
 • На проєктний рік 1 всеукраїнський захід випускників шкіл миру для вчителів, керівників шкіл та учнів: у 2021 році по 5 представників 4 шкіл миру нинішнього проєкту / у 2022 році по 4  представники 4 шкіл миру, що брали участь у попередньому проєкті, і  16 шкіл миру 2021/ 2022  відвідають одноденний захід у Києві з метою обміну досвідом, створення мережі і розробки стратегій співробітництва шкіл миру в майбутньому (частина 1: ярмарок і дискусії, частина 2: робочі групи з різних аспектів подальшої роботи).
 • Супутнє наукове дослідження конфліктних тенденцій / характеристик і наслідків роботи в рамках проєкту для шкільних громад шкіл миру.
 • 1 всеукраїнська інформаційна кампанія на тему розбудови миру.

Підтримка 

ВГО «Поруч» та Фонду Громади Херсона «Захист» надаватиме Школам Миру постійну консультаційну, організаційну, методичну та експертну підтримку, а також:

 • матеріали для оздоблення приміщення класу Миру;
 • оснащення меблями, технікою, наочними та методичними матеріалами;
 • витрати на проведення заходів;
 • навчальна поїздка групи підлітків  в інші міста.

Проєкт реалізується ВГО «Поруч», Фонд громади міста Херсон «Захист» у партнерстві з Дитячим Фондом Німеччини (ChildFundDeutschland) та фінансується Інститутом Міжнародних Зв’язків, Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини.

Project title: «Enabling young people to ensure the reconciliation of society: promoting mutual understanding and nonviolent communication» among secondary schools in Volyn, Donetsk, Kirovograd, Lugansk, Ternopil, Cherkasy regions.

The project aims both to help build peace / mitigate the effects of the current conflict and to prevent new potential conflicts. On the one hand, students and teachers are shown a specific way out of a school violence situation, which is often caused by injuries to young people from the occupied territories, and they will be able to resolve conflicts peacefully on their own. On the other hand, the project’s activities generally promote a culture of peaceful conflict resolution / cooperation to contribute to reducing the current propensity for violence, especially among the younger generation, and to strengthen the capacity of Ukrainian society to live peacefully in a long run.

The aim of the project is to assist schools in the development of peacebuilding and mediation by spreading the culture of peaceful conflict resolution among children and youth.

Target audience

Principals and teachers; students aged 14-16; parents; NGOs.

Planned events:

Eight peacekeeping schools (1 school per oblast or 2 schools in Kherson oblast) will be selected for a project year, where peace hubs will be organized to create a child-friendly space that will be effective until the project is completed and will support young people in violence prevention activities. For this purpose, each peacebuilding school will have 16 child-friendly spaces in total (1 per school) for further thematically similar peacebuilding and sustainability trainings (created with support of local and international organizations);

During a project year, each peacebuilding school conducts 2 two-day peace trainings for students on 1) Conflict Transformation and Mediation and 2) Social Integrity (Integration and Inclusion, Nonviolent Communication, Children’s Rights) with the support of existing social centers through which the support for about 800 children and young people is provided. Representatives of civil society act as instructors, existing social centers are supported in their development;

During a project year, each peacebuilding school holds 2 two-day workshops for teachers, including school administrative stuff, on the following topics: 1) Conflict transformation and mediation (non-violent conflict resolution, mediation in schools, including methodological trainings based on interactive, child-centered teaching methods) and 2) Social cohesion (integration and inclusion, mobbing, children’s rights). Workshops are held for about 800 teachers and peacebuilding schools’ administrators and teachers and administrators of other schools in the respective areas in a ratio of 2: 1.

1 joint 6-day camp for a project year, which will be attended by 10 students from all 7 project regions, will be held in one project region, organized on the basis of creative peacebuilding competition (posters, videos): young people communicate with their peers, exchanges ideas and experiences on cultural, social and geographical diversity of Ukraine. This helps to understand the position of the other side (the most important prerequisite for resolving conflicts in accordance with mediation principles). In addition, it helps reducing prejudice and developing a sense of unity – an important prerequisite for ability to achieve peace in society.

For a project year and project area – 1 regional meeting in an interactive discussion format (open round table discussions, podium discussion) for teachers, local NGOs and representatives of local authorities / children and family services (40 participants for each of the 14 regional meetings) on the topics of non-violent conflict resolution, mediation, mobbing with the participation of experts and trained teachers.

For a project year 1 All-Ukrainian event designed for teachers by peacebuilding school graduates, school principals and students: in 2021 – 5 representatives of 4 peacebuilding schools of the current project / in 2022 –  4 representatives of 4 peacebuilding schools that participated in the previous project and 16 schools of peace 2021/2022 will attend a one-day event in Kyiv to exchange experiences, create a network and develop strategies for future peacebuilding schools cooperation (part 1: fair and discussions, part 2: working groups on various aspects of further activity).

Concomitant research on characteristics, results and conflict tendencies within the project for school communities of peacebuilding schools.

1 All-Ukrainian information campaign on peacebuilding.

Support

NGO “Poruch” and the Kherson Community Foundation “Zakhyst” will provide the Schools of Peace with constant consulting, organizational, methodological and expert support, as well as:

materials for room decoration;

equipping with furniture, devices, visual and methodical materials;

expanses for event;

study trip of a group of teenagers to other cities.

The project is implemented by the NGO “Poruch”, Kherson Community Foundation “Zakhyst” in partnership with the Children’s Foundation of Germany (ChildFundDeutschland) and funded by the Institute of International Relations, the German Federal Department of Foreign Affairs.

0 Міст
0 Учасників
0 Тренерів

НОВИНИ

Урочисте відкриття «класу миру»

Урочисте відкриття «класу миру»

Сьогодні в Деражнянський ліцей №3 імені Героя України Івана Зубкова відбулося урочисте відкриття «класу миру» та презентація проєкту «Школа миру»....

Read More