«The Great Outdoors Exploring the Potential of Outdoor Education» в Норвегії

«The Great Outdoors Exploring the Potential of Outdoor Education» в Норвегії

З 19 по 30 червня в норвезькому регіоні Волда відбувся чудовий проєкт «The Great Outdoors Exploring the Potential of Outdoor Education». Він надав можливість більш ніж 20 учасникам із 8 програмних країн розвинути свої здібності щодо використання «освіти просто неба» як інструмент сприяння соціальному залученню. Представник нашої громадської організації Ольга Воропай взяла участь у можливостях Erasmus+ для молоді та поділилася деякими враженнями про цей навчальний курс.

Під час проєкту учасники дізналися та розвинули розуміння принципів навчання «просто неба», як розробити прості навчальні заходи на відкритому повітрі з конкретними навчальними цілями, насолоджувалися природою навколо, обговорювали різні важливі теми в неформальній атмосфері. Також це стало нашим особистим розвитком завдяки виходу поза зони комфорту та дослідженням нових способів навчання й отримання нового досвіду. Учасники мали різні виклики, що дозволили їм ліпше пізнати себе та стати сильнішими й готовими жити деякий час у кемпінгу, який вони можуть організувати самостійно.

Без зайвої скромності — ми організували справді крутий наметовий табір з кухнею, вогнищем, лаунж-зоною для команди та навіть шикарною вбиральнею, яку ми побудували власними силами. Замість душу в нас були гірські річки та чудові фіорди, які бадьорять своєю прохолодою. Ми дізналися, як і що взяти з собою в експедицію в регіоні з непередбачуваною погодою; ми побачили всі пори року одночасно, спробували спортивні розваги, як-от каяки та скелелазіння; познайомилися з великою кількістю дуже цінних для кожного з нас лайфхаків… Зрештою, ми перетнули лавину.

Щодня велика дружня команда об’єднувалася в групи: кулінарна команда, екокоманда, відповідальні за багаття, водна команда; та ще й надто відповідальна роль була в хронометриста, котрий слідкував за нашим графіком аби бути пунктуальними та встигнути все і більше. Учасники взяли відповідальність не лише за себе, а й за інших членів команди.

Цей відкритий курс став чудовим прикладом процесу неформальної освіти — зовсім не нудним, а досить корисним і цікавим. Усі учасники були просто в захваті майже 24/7, адже отримували дуже позитивні емоції.

Звичайно, попри високу відповідальність міжнародної групи, дуже важливу роль у всьому цьому процесі та організації проєкту відіграли вельми професійні керівники проекту завдяки своїм знанням і цінному досвіду.

Доктор Пітер Мітчелл — співзасновник і виконавчий директор Lernlabor. Він є досвідченим тренером неформальної освіти та має ступінь доктора філософії із сучасної європейської історії Единбурзького університету. Пітер реалізував численні міжнародні проєкти в Німеччині, Україні, Греції та Малі. Серед них навчальний курс Erasmus+ «Celebrating Human Difference», зосереджений на розширенні залучення учасників з різними можливостями до навчання на природі, а також серії проєктів на відкритому повітрі в Карпатах. Пітер нещодавно організував німецько-грецький альпіністський обмін у Саксонській Швейцарії та Метеорах і має великий досвід альпінізму в Альпах, на Кавказі, у Скелястих горах Америки та Канади, у Вірменії та Ефіопії.

Арнут Сванет має ступінь бакалавра в галузі життя на природі та ступінь магістра в галузі керування ланцюгами постачань. Він є членом правління RE:ACT Volda та лідером Alumni RE:ACT Volda. Арнут — професійний гід, який спеціалізується на льодовикових/літніх/зимових походах, і професійний менеджер проєктів. Він брав участь і співпрацював у численних міжнародних молодіжних обмінах і тренінгах, а протягом останніх трьох років організовував освітні заходи для біженців у Волді. Aрнут також має багаторічний досвід сприяння доступу на природу для молодих людей з різними можливостями;

Марко Бойко — досвідчений тренер з неформальної освіти. Він має ступінь магістра з прав людини та демократизації і є головою НУО Logos Poland та співзасновником Lernlabor. Марко розробив інноваційні підходи до сфери освіти щодо прав людини та критичного мислення, опрацьовуючи сценарії навчання на основі квест-кімнати. Іншою його пристрастю є відпочинок на свіжому повітрі; він брав участь і керував аутдор-проєктами в Німеччині, Україні та Грузії. Зараз він розробляє ініціативи з розширення доступу до освіти на природі для знедоленої молоді в Познані.

Підсумовуючи вищезгадане, хочеться наголосити: цей проєкт повинен бути обов’язковим для більшості молодих людей і не тільки. Не можна недооцінювати дрібниць, тому що все дуже важливо та взаємопов’язано, а бути проактивним і відкритим є набагато краще, ніж втратити найліпший час у вашому житті десь із гаджетами на дивані.

Стежте за нашими партнерами в соціальних мережах і робіть своє життя та наш світ кращими та щасливішими!

Lernlabor:

FB  https://www.facebook.com/Lernlaborberlin

INSTAGRAM https://www.instagram.com/lernlabor.berlin/

SITE http://lernlabor.berlin/

Logos NGO:

FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100080481545106

INSTAGRAM https://www.instagram.com/ngo_logos/

SITE https://logos.ngo/

__________________________

Recently wonderful project “The Great Outdoors Exploring the Potential of Outdoor Education” took place in Volda region of Norway between 19-30 June 2022. It provided the opportunity for more than 20 participants from 8 programme countries to develop their capacities to use Outdoor Education as a tool for fostering social inclusion. Our NGO member Olga Voropai took a part in that Erasmus+ opportunities for youth and shared some impressions about the training course outside.

During the project participants learnt and developed an understanding of the principles of outdoor education, how to design simple outdoor education activities with concrete learning goals, enjoyed nature around, and discussed different important topics in a non-formal atmosphere, also it was a personal development through stepping outside our comfort zone and explored new ways of learning and getting new experients. Participants had different kinds of challenges which let them know themselves better and made them stronger and defiantly ready to live for a while in camping, which they can organize by themselves.

If not to be humble, we organized really cool tents camp with a kitchen, fireplace, lounge zone for a team and even a fancy bathroom which we built by ourselves. Instead of a shower, we had mountain rivers and wonderful disruptive fjords. We learnt how and what to pack for an expedition in unpredictable weather region, we saw all seasons in the same time, we tried sporty activities such as kayaks and climbing, we have got a lot of life hacks which are very valuable for each of us…eventually, we crossed avalanche.

Every day big friendly team united into groups: cooking team, eco-team, fire team, water team and even such responsible role was for the timekeeper. Participants took responsibilities not only for themselves but for others too.

This outdoor course was an absolutely excellent example of a non-formal education process which wasn’t boring, but pretty useful and interesting. As a big bonus, all participants were exciting almost 24/7 because all emotions were so positive.

Of course, despite the high responsibility of the international group, a very important role in the whole of this process and project organization had very professional team leaders with their knowledge and valuable experience:

Dr Peter Mitchell is co-founder and Executive Director of Lernlabor. He is an experienced non-formal education trainer who holds a PhD in modern European history from the University of Edinburgh. Peter has implemented numerous international projects in Germany, Ukraine, Greece and in Mali. These include an Erasmus+ Training Course, ‘Celebrating Human Difference’, which focused on broadening inclusion for differently-abled participants in Outdoor Education as well as a series of outdoor projects in the Carpathian Mountains. Peter recently organised a German-Greek Climbing Exchange in Swiss Saxony and Meteora and has extensive experience of mountaineering in the Alps, Caucasus, the American and Canadian Rockies, Armenia and Ethiopia;

Arnout Swannet holds a BA in Outdoor Life and Nature Life and a Msc in Supply Chain Management. He is a board member of RE:ACT Volda and the leader of Alumni RE: ACT Volda. Arnout is a professional nature and outdoor guide specialising in the field of glacier/summer/winter hiking and a professional project manager. He has participated and cooperated in numerous international youth exchanges and trainings, and for the last three years, he has organised Outdoor Education activities for refugees in Volda. Arnout also has many years of experience promoting access to the outdoors with young people who are differently-abled;

Marko Boyko is an experienced non-formal education trainer. He holds a Masters in Human Rights and Democratization Studies and is head of NGO Logos Poland and co-founder of Lernlabor. Marko has developed innovative approaches to the fields of human rights education and critical thinking through developing escape-room-based learning scenarios. His other passion is the outdoors, and he has participated in and led outdoor projects in Germany, the Ukraine and Georgia. He is currently developing initiatives to broaden access to Outdoor Education for disadvantaged youth in Poznan.

To shortly finalize all of it as a conclusion: this project should be a must-have for most youth and not only, no little or not important thing because everything is very important and related, to be proactive and open-minded is much better than losing the best time of your life somewhere with gadgets on a sofa.

Follow our partners in social medias and make your life and our world better and happier.

Lernlabor:

FB  https://www.facebook.com/Lernlaborberlin

INSTAGRAM https://www.instagram.com/lernlabor.berlin/

SITE http://lernlabor.berlin/

Logos NGO:

FB https://www.facebook.com/profile.php?id=100080481545106

INSTAGRAM https://www.instagram.com/ngo_logos/

SITE https://logos.ngo/