Дослідження підтверджує: методика «Шкіл миру» допомагає пом’якшити життя в умовах війни

Дослідження підтверджує: методика «Шкіл миру» допомагає пом’якшити життя в умовах війни

На основі опитувань учнів і педагогів, охоплених проєктом «Школа миру», експерти ГО «ВГО «Поруч» провели дослідження «Поширення ненасильницьких методів комунікації в шкільному середовищі як фактор зміцнення соціальної згуртованості громад в умовах війни». Це дослідження проведено в партнерстві з ChildFund Deutschland, за фінансової підтримки Інституту міжнародних відносин ifa, що фінансується Міністерством Закордонних Справ Німеччини в рамках програми фінансування zivik.

Наведені в ньому показники свідчать як про актуальність заходів із поширення методів і засобів ненасильницької комунікації та миробудування в школі, так і про те, що рівень конфліктності залишається контрольованим в умовах війни та значною мірою його зниження виступає функцією розвитку наявного в розпорядженні педагогічних колективів інструментарію запобігання і розв’язання конфліктних ситуацій. А саме такі заходи й упроваджуються в процесі роботи наших «Шкіл миру» у різних куточках України.

За даними опитування отримано підтвердження тези про те, що поширення ненасильницьких методів комунікації в школі, поліпшення специфічної психологічної атмосфери в шкільному середовищі та зміцнення соціальної згуртованості громади мають розглядатися як комплементарні та взаємопідтримувальні процеси, поєднання яких дозволяє громаді розраховувати на синергетичний ефект і залучення внутрішніх резервів підвищення адаптивності та соціальної інклюзії для всіх соціально-демографічних груп.

__________________________________________________________________

Study Confirms: Methods of “Schools of Peace” Help to Mitigate Life in WarBased on the surveys of students and teachers covered by the School of Peace project, NGO “Poruch” experts conducted a study “Spreading of non-violent methods of communication in the school environment as a factor in strengthening social cohesion of communities in times of war.” This research was carried out in partnership with ChildFund Deutschland, with financial support from the ifa Institute for International Relations, funded by the German Ministry of Foreign Affairs under the zivik funding program. The indicators presented in it testify both to the relevance of measures to spread the methods and means of nonviolent communication and peacebuilding in schools, and to the fact that the level of conflict remains controlled in war conditions and to a large extent its reduction is a function of the development of the toolkit of prevention and resolution of conflict situations. Such measures are being implemented in the course of the work of our “Peace Schools” in different parts of Ukraine. According to the survey data, the thesis was confirmed that the spread of non-violent methods of communication in school, improvement of the specific psychological atmosphere in the school environment, and strengthening of social cohesion of the community should be considered as complementary and mutually supportive processes, the combination of which allows the community to count on a synergistic effect and the involvement of internal reserves of improvement adaptability and social inclusion for all socio-demographic groups.