“Thanks but no tanks” від Erasmus+

“Thanks but no tanks” від Erasmus+

7—14 березня в Копенгагені, Данія, відбувся тренувальний курс Erasmus+ «Thanks but no tanks», присвячений розумінню спілкування без насильства, побудові миру, громадянського суспільства й опору соціальному тиску. Представники України змогли взяти участь у ньому за сприяння ГО «ВГО «Поруч».
Цілями цього проєкту були:
– сприяння побудові миру шляхом запровадження дій без насильства;
– надання навичок і вмінь для трансформації конфліктів;
– ознайомлення учасників зі своєю роллю в суспільстві й пропагування активного способу життя та відповідальності;
– надання можливості учасникам поширювати ідеї та знання про спілкування без насильства серед молоді Європи.
Проєкт координували два досвідчені тренери — Марко Сантос і Лоренцо Нава. Вони використовували різні неформальні методи навчання, такі як мозковий штурм, групові роботи, моделювання/імітація, рольова гра, відкрите групове обговорення та інші. Кожен день був насичений заходами (теорією та практикою), що поєднувалися з енергійними фізкультхвилинками й активними іграми.
Перший день відвели на знайомство учасників з тренерами й організаторами, розвиток тимбілдингу серед учасників, ознайомлення з темою проєкту та цілями, яких треба було досягти протягом тижня. Увечері ми мали прогулянку лісом, що допомогло учасникам глибше зануритися в роздуми про життя та переосмислити свої цінності, страхи й бажання. Ця вправа була зразком екопсихології (вивчення взаємозв’язку між людьми і природним світом через екологічні та психологічні принципи).
Другий день присвятили визначенню цінностей учасників, їхніх громад і країн. Ми також дізналися про еволюцію та створення цінностей і переконань. Було досить цікаво знайти схожі цінності в учасників з різних країн і культур. Тренери показали нам приклад соціальних конфліктів, ми змогли навіть узяти участь в одному.
На третій день ми вивчали потрібність спілкування. Учасники мали змогу продовжити ознайомлення з цінностями за допомогою спіральної динаміки (модель еволюції людини з точки зору цінностей, визначених середовищем, де людина народжується чи живе). Потому обговорили стилі навчання KAVKi. Ми змогли попрактикуватися над уривком «Гаррі Поттера» Дж. К. Роулінг: треба було знайти приклади KAVKi в її творчості. Також учасники грали в дуже корисну гру для розуміння шляху, який проходить спілкування. На різних мовах є різні назви цієї гри: українською «зіпсований телефон», англійською «китайський шепіт», французькою — «арабський телефон». Пізніше пройшла практична частина у вигляді імітації уряду. Ми подолали свої страхи перед публічною промовою та дискусіями. Увечері нас чекала Міжкультурна вечірка, де всі мали змогу скуштувати традиційні страви країни походження одне одного.
На четвертий день нам було надано можливість познайомитися з двома організаціями, що використовують дії без насильства для досягнення своїх цілей. Перша — Extinction Rebellion (XR). XR — глобальний екологічний рух з поставленою метою використання ненасильницької громадянської непокори, щоб спонукати уряди до дій; щоб уникнути переломних моментів у кліматичній системі, втрати біорізноманіття та ризику соціального й екологічного краху. Другою організацією була Crossing Borders. Це некомерційна організація громадянського суспільства, що виховує та дає можливість молоді ставати активними громадянами світу. Після цього ми мали вільний час, щоб побачити дивовижні види Копенгагена та відвідати деякі музеї.
П’ятий день було спрямовано на вивчення принципів демократії та політичної участі, розвитку громадянського суспільства в різних реаліях. Для розв’язання обраної проблеми в нашому суспільстві нам потрібно було написати «історії про мене, нас і тепер», що є взаємопов’язані. Таким чином, ми почали працювати над своєю кінцевою метою: написанням проєкту із застосуванням ненасильницьких дій, принципів миротворчості та громадянського суспільства.
Шостий день було присвячено написанню проєктів учасників. Але спочатку ми дізналися про дерево проблем/рішень, S.W.O.T-аналіз, діаграму GANTT, які допомогли нам підготувати наші проєкти. Ми визначали організацію, стратегію і тактику нашої громади. Потім усі учасники заповнили анкети для своїх проєктів.На сьомий день у нас була можливість представити створений проєкт іншим учасникам і отримати величезну підтримку, побажання, обґрунтовану критику. Учасники залишилися сповненні натхнення для реалізації своїх ідей після повернення до своїх країн. Також ми ознайомилися з роботою Erasmus+ і поняттям Youthpass.
Цей семиденний тренувальний курс дав нам важливі компетентності в багатьох сферах: ненасильство, сприяння миру, створення громадянського суспільства та інші. Хотілося б подякувати організаторам і тренерам за значущу роботу. І особлива подяка — моїй організації «Поруч» за цю неймовірну можливість і досвід.
____________________________________________________________________________________________________
7th-13th, March
Copenhagen, Denmark
“Thanks but no tanks” is a training course of Erasmus+ which is devoted to understanding of non-violent communication, peace-building, civic society building and social pressure resistance. The aims of this project were:
– promoting peace-building by introducing non-violent actions;
– giving skills and tools for transforming conflicts using non-formal education;
– making participants aware of their roles in society and promote activism and responsibility;
– make participants able to spread the ideas and knowledge of non-violence to European young people.
The project was lead by two experienced trainer, Marco Santos and Lorenzo Nava. They used different non-formal methods such as brainstorming, group works, simulation, role play, open group discussion, reflection group work and others. Every day was full of activities (theory and practice) which were combined with energetic moments and active games.
The first day aimed at the acquaintance of participants with trainers and organizers, development of team-building among participants, introduction of the project topic and objectives which must be achieved during this week. In the evening, we had a walk in the woods which helped participants to think about themselves deeper and overthink their values, fears and wishes. This activity was a sample of Ecopsychology (a study of the relationship between human beings and the natural world through ecological and psychological principles).
The second day was devoted to the values of participants, their community and country. We also found out about evolution and creation of the values and beliefs. It was quite interesting to find similar values among participants from different countries and cultures. Trainers showed us example of social conflicts, we were able to take part in one. In addition, we learnt the phenomenon of participation and inclusion in the society.
On the third day, we studied the necessity of communication. Participants were able to continue studying about values with the help of spiral dynamics (a model of human evolution in terms of values intended as systems to the environment where a person is born or lives). After it, we discussed the KAVKi learning styles (kinesthetic, auditory, visual and kinesthetic internal). We could practise on the passage of “Harry Potter” by J.K.Rowling, we needed to find examples of the KAVKi in her work. We played very useful game of understanding of communication way. In different languages there are different names of this game: in Ukr “broken phone”, in Eng “Chinesse whisper” and in Fr “Arabic phone”. Later we had the practice in the form of Government simulation. We overcame our fears of public speech and debates. In the evening we shared our traditional meal and beverages at the Intercultural evening.
On the fourth day, we had an opportunity to make acquaintance with two organizations which use non-violent actions to achieve their goals. The first one was Extinction rebellion. XR is a global environmental movement with the stated aim of using non-violent civil disobedience to compel government action to avoid tipping points in the climate system, biodiversity loss, and the risk of social and ecological collapse. The second organization was Crossing Borders. It is non-profit, civil society organization which educates and empowers young people to become active global citizens. After we had free time to see amazing views of Copenhagen and visit some museums.
The fifth day was aimed at the study of principles of democracy and political participation, civil society development in different realities. We found out about stages of participation. To solve the chosen problem in our society, we needed to write “stories of me, us and now” which are interconnected. In this way, we started to work on our final goal, writing a project with the use of non-violent actions, principles of peace-building and civic society.
The sixth day was devoted to writing participants’ projects. But firstly, we learnt about Problem/Solution Tree, S.W.O.T analysis, GANTT chart which helped us to prepare our campaigns. We determined our community organizing, strategy and tactics. After, all participants began fulfilling the application forms for their campaigns.
On the seventh day, we had a possibility to present our campaign to other participants. We got a huge amount of support, wishes and reasoned criticism. Also participants gained inspiration to implement their ideas after arrival to their countries. After we were acquainted with work of Erasmus+ and notion of Youthpass.
This 7-day training course gave us important competences in many different fields: non-violence, peace-building, creation of civic society and others.
I would like to thank organizers and trainers for significant work. And special thanks to my hosting organization “Poruch” for this incredible opportunity and unbelievable experience.