Молодіжний обмін “The island” на Мадейрі

Молодіжний обмін “The island” на Мадейрі

Молодіжний обмін “The island” на Мадейрі

У багатьох Мадейра асоціюється зі спокійним відпочинком на острові та цікавою подорожжю до океану, але для наших дівчат – це спогад про надзвичайний молодіжний обмін “The island”.

​Протягом двох тижнів три учасниці з України знаходилися на проєкті Erasmus+, що був присвячений питанням екології та важливості гармонійних зав’язків людства з природою. Ще одне важливе питання, яке було порушене – це необхідність сприйняття та поваги до чужих культурних, мовних та поведінкових відмінностей, недопущення жодних проявів дискримінації.

​У ході проєкту учасники утворили шість нових островів: залізний острів, острів води, льодяний острів, острів ураганів, острів вогню та пластиковий острів. Там вони створювали власну культуру, думали над політичним устроєм, економічною системою та іншими складовими необхідними для безтурботного життя населення. За цей час мешканці стикалися з екологічними та політичними викликами, для подолання яких влада мала створювати альянси з іншими островами. Довелося й пройти через руйнацію власної країни та необхідність переїзду до безпечного місця. Завдяки цим вправам учасники змогли відчути, як складно залишити власну домівку та переїхати в нове невідоме місце, де необхідно починати своє життя з чистого аркуша.

Однак, ця історія мала щасливий кінець. Фінальним івентом стало проведення весільної церемонії, яка стала результатом дипломатичних перемовин та потужного кохання. Утворення тандемів відіграло ключову роль у забезпеченні щасливого та заможного життя для всіх жителів нового єдиного острову.

Завдяки цьому проєкту кожен учасник зміг переосмислити свій зв’язок та приналежність до рідного краю й нації, оцінити вагомість наслідків від буденних дій та краще зрозуміти свої внутрішні почуття.

Дякуємо CultureClash4U за те що створюєте актуальні та дійсно цікаві проєкти для молоді, надаєте можливість побачити світ та краще пізнати себе.

——————————————————————–

Erasmus+ project “The island” in Madeira 

For many, Madeira is associated with a relaxing vacation on an island and an interesting trip to the ocean, but for our girls, it is a memory of an extraordinary youth exchange “The island”.

For two weeks, three participants from Ukraine were on the Erasmus+ project, which was dedicated to the issues of ecology and the importance of harmonious relationships between humanity and nature. Another important issue that was raised is the need to accept and respect other people’s cultural, linguistic and behavioral differences, and to prevent any manifestations of discrimination.

During the project, participants created six new islands: Iron island, Water island, Ice island, Hurricane island, Fire island and Plastic island. There they created their own culture, thought about the political and economic system and other components necessary for a carefree life of the population. During this time, the inhabitants faced environmental and political challenges, to overcome which the authorities had to create alliances with other islands. They had to go through the destruction of their own country and the need to move to a safer place. Thanks to these activities, the participants were able to feel how difficult it is to leave their own home and move to a new, unknown place, where they need to start their lives from scratch.

However, this story had a happy ending. The final event was the wedding ceremony, which was the result of diplomatic negotiations and powerful love. The formation of wedding alliances played a key role in ensuring a happy and prosperous life for all residents of the new single island.

Thanks to this project, each participant was able to rethink his/her connection and belonging to his/her native land and nation, assess the importance of the consequences of everyday actions and better understand his/her inner feelings.

Thank you CultureClash4U or creating relevant and really interesting projects for young people, providing an opportunity to see the world and get to know yourself better.