Активності “Поруч” у Франції

Активності “Поруч” у Франції

Час летить! Здається тільки вчора була сонячна, проте вітряна Франція і ми усі разом проходили тренінговий курс по гейміфікації, розробляли ігри та пізнавали культури один одного, але ось уже пройша ціла купа часу. Та знання та навички, отримані з курсу нікуди не дінуться! Протягом тижня з 27 березня по 4 квітня у маленькому місті Безье, що на півдні Франції відбувся дуже цікавий проект на тему, як можуть бути цінності та установки трансформовані через гейміфіковані активності. Курс був розроблений спеціально для молодіжних працівників, щоб допомогти їм працювати з фундаментальними цінностями та установками, пов’язаними з солідарністю, інклюзією та мультикуртурністю.
На цьому проекті ми крок за кроком освоювали методологію гейміфікації, і шляхи та способи, як вона може бути використана молодіжними працівниками у своїй роботі, як підвищити навички фасилітації та командної роботи та як створювати корисні ігри виховного характеру. Після неформальних дискусій з учасниками можна зробити висновок, що абсолютній більшості найбільше сподобалася тема соціального підприємництва та як втілити його за допомогою гейміфікації.
Кваліфіковані тренери Юля та Фредерік Кірк з широким бекграунтом у сфері демократії, human rights, активного громадянства, лідерства, гендерної рівності та міжкультуного навчання підготували оптимальний курс для занурення у тему проекту максимально цікаво та легко для засвоєння. У проекті прийняли участь учасники з Польші, Франції, Данії, Латвії, Німеччини, Рунунії, Турції та Іспанії. У рамках партнерсва з датською громадською організацією Søholm 4H intl запросили також і представників України, нашу громадську організацію Поруч, рупором від якої була Олена Євсєєва, за що безмежно вдячні, тому що зараз, під час повномаштабної війни російської федерації проти мирного населення України, надзвичайно важливим є говорити про Україну та від України. Ми впевнені, що робити все можливе задля спільної перемоги є метою номер один і поширення української культури, діалог з країнами Европи є однією із задач. Саме це було поштовхом до участі у проекті з нашої сторони і маємо надію, що це принесе свої плоди.
За організацію проекту щиро вдячні Veronika Kurkina, знаємо, що це був ще той челендж в умовах, що склалися!
Все буде Україна!

Time flies! It seems like only yesterday it was sunny but windy in France. We all went through a gamification training course, developed games, and got to know each other’s cultures. Still, a lot of time has already passed. However, the knowledge and skills gained from the course will not dissapear!
During the week from March 27 to April 4, a very interesting project was held in the small town of Beziers in the south of France on how values and attitudes can be transformed through gamified activities.
The course was designed specifically for young workers to help them work with fundamental values and attitudes related to solidarity, inclusion, and multiculturalism.
In this project, we learned step by step the gamification methodology, ways and means how youth workers can use it in their work, how to improve facilitation and teamwork skills and how to create useful educational games.
After informal discussions with the participants, it can be concluded that the vast majority liked the topic of social entrepreneurship the most and how to implement it through gamification.
Qualified trainers Julia and Frederik Kirk, with a broad background in democracy, human rights, active citizenship, leadership, gender equality, and intercultural learning, have prepared the optimal course for diving into the project as exciting and easy to learn. The project was attended by participants from Poland, France, Denmark, Latvia, Germany, Romania, Turkey, and Spain. As part of the partnership with the Danish Søholm 4H intl (https://www.facebook.com/S4Hintl/?cft%5B0%5D=AZV5rJs60OPrpNcLlKJb5MayrkhqAkCFsL2BbCzCf58HQ4E8os0m5mN1M2XHADdvG0wqahLOYxTLckMU3xTQsCeEwmkBWJ-C4bPjtESL45XuGTuEpj6nYb2usdltMyhd6zXnPqoXd4B1M2YuaWfW_MYhrgWOUssiR6XFaZ4HO-5u4w&tn=kK-R), representatives of Ukraine were also invited, namely NGO Poruch whose spokeperson was Olena Yevsieieva, for what we are infinitely grateful. Because now, during the full-scale war of the russian federation against the civilian population of Ukraine, it is essential to talk about Ukraine and from Ukraine. We are sure that doing everything possible for the joint victory is the number one goal, and spreading Ukrainian culture, and dialogue with European countries is one of the tasks. This was the impetus for our participation in the project, and we hope that it will bear fruit.
We are sincerely grateful to Veronika Kurkina for organizing the project, we know that this was another challenge in the current conditions!
Everything will be Ukraine!