Проєкт, що наближує європейську молодь до політики ЄС

Проєкт, що наближує європейську молодь до політики ЄС

Яке діло молодим людям до того, про що болить голова у європейських чиновників у Брюсселі? Таке питання точно не виникає в учасників проєкту Newsroom Europe, бо вони активно цікавляться політикою ЄС, як справжні громадяни ЄС.

Волонтерка ГО “Поруч” Зоряна Цюпак також серед них, і впродовж 6-10 березня у Берліні пізнавала різні сторони європейської політики і вчилася розповідати про неї у медіа. 4-денний семінар у столиці Німеччини був успішним початком серії зустрічей у різних містах Європи й онлайн-тренінгів у рамках цього проєкту.

Newsroom Europe націлений на те, щоб ближче познайомити молодих і активних європейців із тим, як працює ЄС, як функціонує президентство країн у Раді міністрів, а також дати їм можливість самостійно висвітлювати актуальні проблеми у ЄС у формі газетних статей.

На початку березня у Берліні зібралися 18 молодих людей, які проживають в Німеччині, Швеції та Іспанії. 18 молодих студентів, майбутніх журналістів чи політиків. Усіх їх об’єднувала небайдужість до проблем, які турбують політиків у ЄС, та бажання розібратися із тим, як же насправді виглядає європейська політика в дії.

З першого ж дня учасники могли зануритися з головою в роботу однієї з інституцій ЄС – Ради міністрів. Під час симуляції засідання Ради міністри, роль яких виконували учасники, мали погодити нові засади щодо міграційної політики ЄС: питання, що знову стало актуальним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У кожного свої висновки із симуляції: хтось зрозумів, наскільки важко знайти рішення, яке би відповідало інтересам кожної держави-члена; хтось побачив, як важко міністрам відстоюватися позицію свого уряду; для когось більше значення мали домовленості в кулуарах, аніж саме засідання.

Програма наступних днів була не менш насиченою. Молоді європейці переймали досвід написання статей від досвідчених журналістів Європи та ділилися проблемами, які вважають нагальними для європейської спільноти: від проблеми нелегальних мігрантів, що працюють на полуничних угіддях Іспанії до космічних змагань ЄС. Учасники також слухали про дезінформаційні кампанії в ЄС, надихалися історіями журналіста, який об’їздив цілу Європу, щоб вказати на прогалини ЄС у розвитку залізничного сполучення між державами.

Під кінець такої інтенсивної програми молодь мала нагоду відвідати Представництво Європейської комісії та Європарламенту в Берліні, Пресс-офіс Бундестагу та Посольство Швеції в Німеччині. Спікери говорили про те, як важливо бути залученим у політичне життя ЄС та які інструменти використовувати для зв’язку із громадськістю щодо питань політики у ЄС. Після усіх відвідин не залишилися сумніву, що цікавитися та залучатися до європейської політики треба. Нам може здаватися, що рішення у ЄС – це щось поза сферою нашої щоденної діяльності, але насправді вони тісно переплетені з усім, що відбувається в Європі.

Напевне, однією із неявних переваг участі у цьому проєкті є можливість познайомитися з проактивною молоддю й обмінюватися спільним досвідом, ідеями та планами. Для Зоряни було дивовижним побачити те, наскільки сильно її нові знайомі були залучені в політичне життя як ЄС, так і світу. Вони не лише читають про це у новинах, а намагаються впливати на ситуацію або ж шукати в ній правди. Зоряна разом із учасницями з Німеччини та Швеції писатимуть статтю про роль і діяльність жінок під час війни в Україні, яка потім буде опублікована в німецькому онлайн-виданні.

Тому вона і ще 17 молодих людей активно працюють над текстами і з нетерпінням чекають нової зустрічі у травні у Стокгольмі, щоб заглянути за лаштунки шведського президентства у Раді міністрів.

__________________________________________________________________

Bringing European youth closer to EU politics

Why should young people care about the problems of European officials in Brussels? Such a question definitely does not concern the participants of the Newsroom Europe project, because they are actively engaging in EU politics like true EU citizens.

Zoryana Tsyupak, a volunteer of the NGO “Poruch”, is also among them, and during March 6-10 in Berlin she got to know different sides of European politics and learned how to talk about it in media. The 4-day seminar in the German capital was a successful kick-off of a series of meetings in various European cities and online trainings within the project.

Newsroom Europe aims to familiarize young and active Europeans with how the EU works, how the presidencies of the countries in the Council of Ministers function, and also to give them the opportunity to shed light on current EU problems in the form of their own newspaper articles.

At the beginning of March, 18 young people living in Germany, Sweden and Spain gathered in Berlin. 18 young students, future journalists, or politicians. What united them all is their indifference to the problems that concern politicians in the EU and the desire to understand what European politics actually looks like in action.

From the very first day, the participants could immerse themselves in the work of one of the EU institutions – the Council of Ministers. During the simulation of the Council meeting, the ministers, whose roles were played by the participants, had to agree on new principles regarding the EU’s migration policy: an issue that has become relevant again after Russian  full-scale invasion of Ukraine. Everyone made their own conclusions from the simulation: someone realized how difficult it is to find a solution that would meet the interests of each member state; someone saw how difficult it is for ministers to defend their government’s position; for some, informal talks between ministers seemed more important than the meeting itself.

The next days were as busy. Young Europeans learned about writing articles from experienced journalists in Europe and shared the problems they consider pressing for the European community: from the problem of illegal migrants working in the strawberry fields of Spain to the EU space race. The participants also heard about disinformation campaigns in the EU, were inspired by the stories of a journalist who traveled all over Europe to point out the EU’s gaps in the development of rail connections between states.

At the end of such an intensive program, young people had the opportunity to visit the European House in Berlin, the Press Office of the Bundestag and the Embassy of Sweden in Germany. The speakers talked about how important it is to be involved in the political life of the EU and what tools to use to communicate with the public about EU policy issues. After all the visits, there was no doubt that it is necessary to be actively involved in European politics. It may seem to us that decisions in the EU are something outside the scope of our daily life, but in fact they are closely intertwined with everything that happens in Europe.

Probably, one of the implicit advantages of participating in this project is the opportunity to meet proactive young people and exchange common experiences, ideas and plans. It was amazing for Zoriana to see how much her new friends were involved in the EU and world politics. They don’t just read about it in the news, but try to influence the situation or look for the truth in it. Zoriana, together with participants from Germany and Sweden, will write an article about the role of women during the war in Ukraine, which will then be published in a German online newspaper.

Therefore, she and 17 other young people are actively working on the texts and are looking forward to a new meeting in May in Stockholm to look behind the scenes of the Swedish presidency in the Council of Ministers.