Конкурс “Школа Миру” 2022

Конкурс “Школа Миру” 2022

Оголошено конкурс серед закладів загальної середньої освіти Волинської, Донецької, Кіровоградської, Луганської, Тернопільської, Черкаської областей в проєкті «Надання можливостей молоді для забезпечення примирення суспільства: сприяння взаєморозумінню та ненасильницькому спілкуванню».

Проєкт реалізується Всеукраїнською Громадською Організацією «Поруч» (далі-ВГО «Поруч»), Фонд громади міста Херсона «Захист» у партнерстві з Дитячим Фондом Німеччини (ChildFund Deutsсhland) та фінансується Інститутом Міжнародних Зав’язків, Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини.

Мета проєкту – сприяти школам у розвитку миробудування та медіації шляхом поширення культури мирного вирішення конфліктів у дітей та молоді.

Відібрані за результатами цього конкурсу заклади в період з січня по грудень 2022 року долучаться до таких напрямів реалізації проекту:

 • створення та облаштування (проведення ремонту, закупка меблів та техніки) в школах Класів миру;
 • проведення заходів із соціального згуртування, медіації, ведення діалогу та методів комунікації; 
 • створення муралів;
 • організація візитів-обмінів в інші регіони України; 
 • проведення навчального літнього табору.

Цільова аудиторія

Дирекція та вчителі; учні віком 14-16 років; батьки; організації громадянського суспільства. 

Критерії відбору для шкіл:

 • розміщення школи в  Волинської, Донецької, Кіровоградської,  Луганської, Тернопільської, Черкаської областей; 
 • висока мотивація та готовність брати участь у всіх заходах проєкту; 
 • наявність діючого шкільного органу самоврядування; 
 • готовність до проведення активностей для інших шкіл та громади; 
 • готовність до проведення тематичних заходів в рамках літнього шкільного табору; 
 • наявність окремого приміщення залежним ремонтом, площею не менше 30 м2 для створення класу Миру, доступний для всіх учнів; 
 • зручне транспортне сполучення.  

Підтримка 

ВГО «Поруч» та Фонду Громади Херсона «Захист» надаватиме Школам Миру постійну консультаційну, організаційну, методичну та експертну підтримку, а також: 

 • матеріали для оздоблення приміщення класу Миру; 
 • оснащення меблями, технікою, наочними та методичними матеріалами; 
 • витрати на проведення заходів; 
 • навчальна поїздка групи підлітків в інші міста.

Подання заявки

Учасники конкурсу заповнюють Заявку за посиланням та направляють її до 11 лютого 2022 р. Розгляд заявок здійснюється до 25 лютого 2022 р.

Заявка для закладів загальної середньої Волинської, Донецької, Кіровоградської,  Луганської, Тернопільської, Черкаської областей: http://surl.li/baoss 

Результат конкурсу оголошується 28 лютого  2022 р. на сайті ВГО «Поруч» http://poruch.com.ua/, Громади Херсона «Захист» https://zahyst.ks.ua/ та повідомленням на електронну пошту.

Контакти

Трофименко Марія – асистентка проєкту ВГО «Поруч», +38098 870 21 69

Електронна адреса: info@poruch.ua

Проєкт реалізується Всеукраїнською Громадською Організацією «Поруч» (далі-ВГО «Поруч»), Фонд громади міста Херсона «Захист» у партнерстві з Дитячим Фондом Німеччини (ChildFund Deutsсhland) та фінансується Інститутом Міжнародних Зав’язків, Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини.

#школамиру #поруч #ФондЗахист #ChildFundDeutschland #Poruch #ZakhystKherson 

______________________________________________________________________________________________________________________________

«School of Peace» 2022 contest

A contest has been announced among secondary schools in Volyn, Donetsk, Kirovohrad,
Luhansk, Ternopil and Cherkasy regions in a framework of the «Providing opportunities for
young people to ensure reconciliation in society: promoting mutual understanding and non-
violent communication» project.

The project is implemented by the All-Ukrainian NGO «Poruch», Kherson Community
Foundation «Protection» in partnership with the German Children’s Fund (Kinderhilfswerk
ChildFund Deutschland) and funded by the Institute of International Relations (Institut für
Auslandsbeziehungen), the German Federal Department of Foreign Affairs (Auswärtiges Amt).

The aim of the project is to assist schools in the development of peacebuilding and mediation
by spreading a culture of peaceful conflict resolution among children and youth.

The institutions selected in this contest in the period from January to December 2022 will join
the following areas of project implementation:

creation and arrangement (repair, purchase of furniture and equipment) in Peace Class schools;
conducting social cohesion events, mediation, dialogue and methods of communication;
creation of murals;
organization of exchange visits to other regions of Ukraine;
conducting a summer training camp.

Target audience
Principals and teachers; students aged 14-16; parents; public organizations.

Selection criteria for schools:
location of the school in Volyn, Donetsk, Kirovohrad, Luhansk, Ternopil, Cherkasy regions;
high motivation and willingness to participate in all project activities;
the presence of a functioning school self-government body;
readiness to conduct activities for other schools and communities;
readiness to hold thematic events within the summer school camp;

availability of a separate room with dependent renovation, with an area of at least 30 m2 to
create a Peace class, available to all students;
convenient transport links.

Support
«Poruch» and the Kherson Community Foundation «Protection» will provide the Schools of
Peace with constant consulting, organizational, methodological and expert support, as well as:

materials for room decorating for the Peace class;
equipping with furniture, technical equipment, visual and methodological materials;
costs of events;
study trip of a group of teenagers to other cities.

Submission of the application
Contest participants fill in the Application by following the link and send it by February 11,

 1. Applications will be considered by February 25, 2022.

Application for secondary schools of Volyn, Donetsk, Kirovohrad, Luhansk, Ternopil, Cherkasy
regions: http://surl.li/baoss

The result of the competition will be announced on February 28, 2022 on the «Poruch» website
http://poruch.com.ua/, and Kherson Community Foundation «Protection» https://zahyst.ks.ua/
and e-mail.

Contacts
Maria Trofimenko – assistant of the «Poruch» Project, +38098 870 21 69

E-mail: info@poruch.ua

The project is implemented by the All-Ukrainian NGO «Poruch», Kherson Community
Foundation «Protection» in partnership with the German Children’s Fund (Kinderhilfswerk
ChildFund Deutschland) and funded by the Institute of International Relations (Institut für
Auslandsbeziehungen), and the the German Federal Department of Foreign Affairs
(Auswärtiges Amt).

schoolofpeace # poruch # protectionfoundation #ChildFundDeutschland #Poruch
ZakhystKherson