Erasmus in Sweden

Erasmus in Sweden

Внутрішній спокій, ясність розуму та гармонія між внутрішнім і зовнішнім світом — це всі привабливі стани, яких багато хто з нас прагне досягти в сучасному житті, наповненому стресом і суєтою. Ці стани допомогла досягти програма Erasmus “Be Kind To Your Mind”, яка проходила у Швеції, у Флоді з 11 по 19 травня.

Перший день пройшов дуже добре для учасників проєкту “Be Kind To Your Mind”. Вранці вони зібралися на пляжі в колі та провели ранкову медитацію під звуки води. Потім кожному учасникові потрібно було знайти природний предмет, який відображав його настрій або плани. Весела гра допомогла їм запам’ятати імена одне одного. Кожен робив крок уперед, називав своє ім’я та демонстрував рух, який інші повторювали. Пізніше учасники перейшли всередину будівлі, де їм пропонували написати, що потрібно зробити, щоб тиждень став найгіршим у їхньому житті. Мета цієї активності полягала в створенні правил про те, чого не слід робити на проєкті.

Також учасників розділили на команди, де вони обговорювали певні теми. Після інтелектуальних вправ учасників чекала «Португальська міжкультурна кавова перерва». Потім усі зібралися на вулиці в колі й представили себе прибульцями, яким дано 30 хвилин для дослідження Землі. По закінченню активностей відбулися обговорення дня в національних командах. Так пройшов перший день проєкту «Експеримент свідомості».

Другий день розпочався з медитації в сауні. Після цього учасники отримали аркуші паперу, на яких мали намалювати своє життя так, як вони його бачать. Потім учасники розділилися на групи, і кожній групі видали лимон, який символізував уявного персонажа. Учасникам довелося створити цього персонажа, використовуючи події з минулого року: як позитивні, так і негативні. Також учасники обговорювали, як вони себе почувають у гарний і поганий день, обмінюючись досвідом у парах. Потім усі вирушили в ліс, використовуючи незвичний спосіб переміщення: групи по троє людей, де кожен по черзі ходив із заплющеними очима, покладаючись на підтримку товаришів. Після прибуття на вказане місце учасники мали залишитися 40 хвилин на самоті. День завершився спільним проведенням часу біля вогнища.

Третій день проєкту був спокійнішим: учасники набралися енергії та  розслабилися. Вранці вони зібралися в колі й розпочали наступну вправу, уявляючи свої кінцівки як себе та починаючи діалог. Наприклад, спілкувалися ногами, намагаючись створити незвичайний контакт. Потім знову вирушили в ліс, де що вісім хвилин отримували різні завдання. Після цього всі зібралися у приміщенні й розділилися на пари. Один партнер пояснював іншому, як він себе почуває в гарний і поганий день. Потім другий партнер демонстрував те, чого його навчив перший партнер. У кінці дня учасників чекала невелика лекція про поняття егоїзму.

Четвертий день пройшов у знайомстві з різними типами медитацій. Учасники ознайомилися з активними й пасивними формами медитації. Вони спробували танець із закритими очима, що виявилося незвичайним, але захопливим досвідом. Також у цей день грали в незвичну гру з картками, на яких було написано слова «Серце», «Розум», «Дух» і «Тіло». Учасникам пропонувалося наблизитися до тієї картки, яку вони цінують найбільше, а потім навпаки.

П’ятий день проєкту було присвячено поїздці в місто. Учасники отримали завдання, які вони мали виконати у своїх командах, сформованих попереднього дня. Серед таких — створення групових фотографій із табличкою Erasmus+ та проведення двох і більше інтерв’ю з місцевими мешканцями. Після групових фотосесій розпочалася складніша частина — деякі люди не хотіли давати інтерв’ю, а деякі не погоджувалися зніматися на відео. Однак, завдяки відкритості й приязності шведського населення, учасникам вдалося виконати завдання. Після виконання завдань у них залишився вільний час, який вони використовували для дослідження красивого міста Гетеборга.

Родзинкою останнього дня для учасників стало катання на каяках.

Проєкт “Be Kind to Your Mind” дозволив зануритися в подорож усередину себе й навколо себе. За допомогою різноманітних медитацій, ігор і дискусій учасники дізналися більше про свої емоції, силу довіри й важливість спілкування. У процесі дослідження власних почуттів і взаємодії з навколишнім світом вони відкрили для себе нові аспекти своєї особистості та зміцнили зв’язки з іншими учасниками проєкту. Він залишив незабутній слід у серцях усіх його учасників і став значним кроком у їхньому особистісному й культурному розвитку.

________________________________________________________________________________________________________________

Inner peace, clarity of mind, and harmony between the inner and outer worlds – these are all attractive states that many of us strive to achieve in modern life, filled with stress and busyness. These states were facilitated by the Erasmus program “Be Kind To Your Mind,” which took place in Floda, Sweden, from May 11th to May 19th.

The first day went very well for the participants of the “Be Kind To Your Mind” project. In the morning, they gathered in a circle on the beach and engaged in a morning meditation to the sounds of water. Then each participant had to find a natural object that reflected their mood or plans. A fun game helped the participants remember each other’s names. Each participant took a step forward, stated their name, and demonstrated a movement that others repeated. They then moved inside the building, where they were asked to write down what would make the week the worst in their lives. The purpose of this activity was to create rules about what not to do during the project.

After that, the participants were divided into teams, where they discussed specific topics. After intellectual exercises, the participants enjoyed a “Portuguese intercultural coffee break.” Then they gathered in a circle on the street and introduced themselves as aliens given 30 minutes to explore Earth. Later, the participants had discussions within their national teams about the day’s events. Thus, the first day of the “Consciousness Experiment” project concluded.

The second day began with a sauna meditation. After that, the participants were given sheets of paper, on which they had to draw their lives as they see them. Then the participants formed groups, and each group was given a lemon symbolizing a fictional character. The participants had to create this character using events from the past year as positive and negative influences. They then discussed how they feel on a good and bad day, sharing experiences in pairs. They later went to the forest using an unusual method of transportation: groups of three people, where each person took turns walking with their eyes closed, relying on the support of their companions. After reaching the designated spot, the participants spent 40 minutes alone. The day ended with a gathering around a campfire.

The third day of the project was calmer, as the participants were filled with energy and more relaxed. In the morning, they gathered in a circle and started the next exercise, representing their limbs as themselves and engaging in dialogue. They communicated with their feet, attempting to create a unique connection. Then the participants went to the forest, where they were given different tasks every 8 minutes. Afterward, they gathered in a room and paired up. One partner explained how they feel on a good and bad day to the other partner. Then the second partner demonstrated what they learned from the first partner. At the end of the day, a short lecture on the concept of selfishness awaited the participants.

The fourth day revolved around exploring different types of meditations. The participants familiarized themselves with active and passive forms of meditation. They tried dancing with their eyes closed, which proved to be an unusual but captivating experience. Additionally, they played an unusual game with cards that had the words “Heart,” “Mind,” “Spirit,” and “Body” written on them. The participants were asked to approach the card they valued the most, and then do the opposite.

The fifth day of the project was dedicated to a trip to the city. The participants were given tasks to be completed in their teams formed the previous day. The tasks included taking group photos with an Erasmus+ sign and conducting two or more interviews with local residents. After the group photo sessions, the more challenging part began – some people did not want to give interviews, and some were reluctant to be filmed. However, thanks to

 the openness and friendliness of the Swedish population, the participants managed to complete the tasks. After completing the assignments, they had free time, which they used to explore the beautiful city of Gothenburg.

The final day went fairly normally, except for the opportunity given to the participants to kayak.

 The “Be Kind to Your Mind” project allowed the participants to embark on a journey within themselves and around themselves. Through various meditations, games, and discussions, they learned more about their emotions, the power of trust, and the significance of communication. In the process of exploring their own feelings and interacting with the surrounding world, they discovered new aspects of their personalities and strengthened their connections with other project participants. The “Be Kind To Your Mind” project left an unforgettable impact in the hearts of all its participants and became a significant step in their personal and cultural development.