Шкільні бюджети участі – Поруч!

Шкільні бюджети участі – Поруч!

В листопаді 2021-го року представники та представниці ГО “Поруч” здобули перемогу в тендері на супровід громад-учасниць Швейцарсько-українського проєкту DECIDE – “Децентралізація для розвитку демократичної освіти” Decentralization for Improved Democratic Education в частині підготовки громад до впровадження в них Шкільного громадського бюджету та проведення першого конкурсу шкільних проєктів.

В межах даної співпраці експерти нашої організації ведуть роботу за двома напрямками: підготовка нормативно-правової бази та навчання мешканців громад (учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, вчителів, батьків, тощо) особливостям підготовки та подання проєктних заявок шкільного громадського бюджету.

З представниками усіх 16-ти громад були проведені онлайн робочі зустрічі, на яких було обговорено бачення громад щодо моделі шкільного громадського бюджету та інших його особливостей, для кожної з громад підготовлено проєкти відповідних Положень та Параметрів, надано велику кількість телефонних та онлайн-консультацій. Частиною місцевих рад на сьогодні вже прийнято відповідні нормативно-правові акти, в інших вони будуть затверджені протягом січня поточного року. ГО Поруч та ГО “Агенція локальних ініціатив” консультуватиме громади під час проведення конкурсу шкільних проєктів і після прийняття згаданих вище документів.

Разом з експертами команди Всеукраїнської громадської організації ГО “Агенція локальних ініціатив”, з якою нас пов’язують давні та міцні партнерські взаємини. було проведено 18 одноденних тренінгів (дві громади попросили провести для них по два тренінги через велику кількість мешканців, які виявили бажання їх відвідати), в яких взяло участь загалом 810 осіб! В лютому в усіх 16-ти громадах будуть проведені також одноденні “Хакатони”, на яких команди зі шкіл матимуть змогу вдосконалити, доопрацювати свої проєкти та максимально підготувати їх до подання на конкурс. Також усі команди матимуть змогу отримати менторську підтримку онлайн на етапі подання проєктних заявок.

В березні в громадах відбудуться етапи голосування за проєкти шкільного громадського бюджету, а реалізація проєктів-переможців почнеться вже в травні 2022 року. Загалом у всіх 16-ти громадах буде реалізовано проєктів не менше ніж на 12,5 мільйонів гривень!

______________________________

On 2022-01-26

In November 2021, representatives of the «Poruch» won the tender for support of communities participating in the Swiss-Ukrainian project DECIDE – «Decentralization for Improved Democratic Education» in terms of preparing communities to implement their School community budget and holding the first competition of school projects.

Within the framework of this cooperation, the experts of our organization work in two areas: preparation of the legal framework and training of community residents (students 5-11 grades, teachers, parents, etc.) features of school community budget project applications preparation and submission.

Online workshops were held with representatives of all 16 communities to discuss the community’s vision of the school community budget model and other features, Regulations and Parameters projects for each community were prepared, a large number of telephone and online consultations were provided. Relevant regulations have already been adopted by some local councils, while others will be approved in January this year. «Poruch» and the «Agency for Local Initiatives» will consult communities during the competition of school projects and after the adoption of the documents mentioned above.

Together with the experts of the All-Ukrainian NGO «Agency of Local Initiatives» team, with which we have a long and strong partnership 18 one-day trainings were held (two communities asked for two trainings for each of them due to the large number of residents who expressed a desire to visit them), which were attended by a total of 810 people! In February, all 16 communities will also hold one-day Hackathons, where school teams will have the opportunity to improve, refine their projects and prepare them as much as possible for the competition. All teams will also be able to receive online mentoring support during the project application phase.

In March, the communities will hold voting for the projects of the school community budget, and the implementation of the winning projects will begin in May 2022. In total, projects worth at least 12.5 million UAH will be implemented in all 16 communities!